VAND-GRUPPEN

VAND-GRUPPEN


Bjarne Frimann Skov

Hagen Ahlgren

Jens Ohlsson

Per Mortensen (A)


Vandgruppen har fokus på forbedring af vand i kommunens grønne områder og bymiljøer. Dels at der fremover bliver afsat penge til vedligeholdelse, men også at der tages højde for, at vandet bliver ordentligt afledt efter de voldsomme skybrud, vi oplever oftere og oftere som følge af klimaforandringerne.


Vi arbejder blandt meget for:

• At Ballerup kommune får en plan for genbrug af vand, når der bygges nye bygninger samt ved renovering af eksisterende bygninger, både boliger og erhvervsbygninger, f.eks. til brug ved wc-skyl og etablering af grønne tage, der kan hindre oversvømmelser efter voldsom regn.


• At afledningen af de store mængder vand bliver udnyttet til etablering af nye grønne områder med vandløb, eller ved en reetablering af eksisterende kendte ældre vandløb.


• Vandgruppen forholder sig også kritisk overfor brugen af kemiske bekæmpelsesmidler, og eksperimenter, som eventuelt kan komme til at true vores grundvand på langt sigt f.eks. nedkølingsanlæg til computere og anden elektronik – affalds depoter – skifergas boringer m.m.


• At planen for kommunens beredskab ved oversvømmelser bliver kendt af alle. Således at Kommunen og borgere altid er klar over Beredskabets størrelse og hvem man som borger skal kontakte, når de store vandmængder kommer.