Mere om Naturgruppen

Mere om Natur-gruppen


Biodiversitet

Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed handler om forståelsen af hvordan vi sikrer flest mulige arter i vores natur. En mangfoldig natur er berigende for os mennesker og samtidig et væsentligt ansvarsområde fordi vi meget nemt kan påvirke den biologiske mangfoldighed. Biodiversitet er hele tiden udfordret, ikke kun på grund af menneskets voldsomme indflydelse på vore omgivelser, men også fordi det ofte betragtes som et område der kan spares væk i en betrængt økonomi.

Biodiversitet ofres også for andre fritidsbehov i spørgsmålet om hvordan vi tager vores landskabelige rekreative ressourcer i brug. Det er naturgruppens opgave at gøre opmærksom på hvilke naturværdier vi har i vores kommune. Hvordan vi sørger for mest mulig natur i vores kommune.


Grundlæggende handler naturarbejdet om tre forskellige ting:

1. Beskyttelse: Eksisterende væsentlige naturværdier kan beskyttes imod tilgroning, tørlægning, forstyrrelser og invadering. Der skal foretages væsentlige plejemæssige tiltag for at sikre eksisterende naturværdier.


2. Renaturering: Områder der tidligere har været kultiveret af mennesket kan genskabes til nye naturværdier: Tørlagte søer, enge, rørlagte åløb, monokulturelle skove og menneskeskabte anlæg kan re-natureres til nye naturtyper.


3. Information: Samarbejdet med kommunens biologer er væsentlig for at planlægge vores natur.

Her er monitorering (registrering) af naturens tilstande og arternes forekomster en meget væsentlig del af arbejdet med biodiversitet. Der er også brug for lokale borgeres observationer for at giver fingerpeg om hvordan det går med vores natur. Monitorering af naturens tilstand er lige så vigtig efter man har igangsat projekter for at se hvilken effekt de enkelte projekter har.

Det er også vigtigt at vi fortæller publikum om vore naturværdier. Det gøres gennem opsætning af tavler, skjul, udsigtstårne, observationssteder, specielle stier mv.


Naturpleje

Naturen skal plejes, fordi vi mennesker påvirker vores landskab og fordi hver gang vi tager landskabet i brug, har ansvar for at forholde os til den omgivende natur. Et kulturlandskab har også gavnlig effekt på mange arter. Gamle landbrugsformer har vist sig at indeholde en kolossal artsrigdom. Naturpleje med græssende dyr kan skabe enge og åbne overdrev. Kreaturer skal betragtes som erstatning for de vilde pattedyr, der gik rundt i vore skove for 15.000 år siden. Skove vil, hvis de overlades til sig selv, kunne indeholde en kolossal biologisk mangfoldighed. Her gælder det om at sikre at væltede træer bliver liggende i bestemte udpegede skovområder, fordi det vil være levesteder for utallige insekter og bløddyr, og vil kunne skabe en utrolig dynamik.


Vil vi have en rigere natur må vi sikre at vore områder og vore naturligt forekommende arter fremelskes, og undlade at landskaber reserveres til plæneklipperen, motorsaven og kratrydderen. Der kan også være en plejebesparelse i at ovelade naturen til sig selv. Plejevenlig beplantning som bøgehækken og græsplænen er de mest artsfattige landskabstyper og samtidigt de mest udbredte. Det gælder for naturgruppen om at vi hele tiden holder øje med hvordan vi tilvejebringer mest mulig natur i vores grønne områder.

Copyright Grønt Råd Ballerup 2020 © All Rights Reserved